Semalt: Kiçi telekeçilik üçin zyýanly programma üpjünçiliginiň öňüni almagyň gymmatly ýollary

Sosial inerenermi? Eger kiçi bolsaňyz, kiçi telekeçiler kömek sorap aglaýarlar. Näme üçin? Symantec tarapyndan amala aşyrylan statistika görä, ähli kiber hüjümleriň 40% -i 500-den az işgäri bolan firmalara garşy amala aşyryldy. Has beteri, Milli kiberhowpsuzlyk bileleşigi her 5 kiçi kärhanadan 1-siniň her ýyl kiber howpy bilen ýüzbe-ýüz bolmalydygyny mälim etdi. Bu sanlaryň 60% -i dikeldilmeýär. Diňe alty aýdan soň dükany ýapýarlar. Şol sebäpli kiberhowpsuzlyk ýagdaýy barada täzelenmeler soraýan kiçi kärhanalary tapýarsyňyz.

Zyýanly programma üpjünçiliginiň işiňizi nädip bozup biljekdigini bilmek üçin okaň, soňra Semaltyň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Oliwer King tarapyndan görkezilen gollanmany özüňizden (zyýanly programma üpjünçiliginden) goramak üçin ulanyň .

Zyýanly programma üpjünçiligi nämedir we bu işi nädip bozup biler

Zyýanly programma üpjünçiligi zyýanly programma üpjünçiliginiň gysgaldylan sözidir. "Mal" prefiksiniň ispan we beýleki latyn dillerinde negatiw manysy bar (bu erbet diýmekdir). Ine, düşünmäge kömek etjek käbir kesgitlemeler.

  • Zyýanly programma üpjünçiligi
  • Görşüňiz ýaly, bu aslynda howp däl-de, rugsatsyz ulgamyňyza özüni gurýan islendik programma üpjünçiligine degişlilikde ulanylýan umumy termin. Köplenç halatda onuň maksady şahsy maglumatlary, kredit kartoçkasynyň belgisini we ş.m. ogurlamak üçin ulanylýan maglumatlary balyk tutmak, wiruslar, töleg programma üpjünçiligi we içaly programma üpjünçiligi.

  • Wiruslar
  • Biologiýa hakda okan patogenleriň bolşy ýaly, wiruslar hem köpelip, soňra beýleki disk böleklerine ýa-da hasaba alyş faýllaryna ýaýrap bilerler. Wirus, adatça kompýuter ulgamlaryny ýazmak, ýok etmek ýa-da formatlamak üçin programmirlenýär.

  • Içaly programma üpjünçiligi
  • Adyndan görnüşi ýaly, içaly programmalar, esasanam onlaýn işleriňize içalyçylyk etmek üçin iberilýär. Sosial media hasaplaryňyz, brauzer taryhyňyz we soňra gyzyklanýan taraplara satylýan gutapjyklar hakda aýdýarys, köplenç gizlinligiňizi bozýarlar. Iň oňat ýagdaýlarda, içaly programma üpjünçiligi açar ýazgy arkaly giriş maglumatlaryňyzy we beýleki maglumatlary ogurlap biler

  • Girew tölegi
  • Bu, hakerleriň işewür girewi almak üçin ulanýan çylşyrymly programmasy. Maglumatlar bazasyna ýa-da serwere gözegçilik edýärler, soň bolsa çeşmäni goýberip bilmekleri üçin töleg talap edýärler. “CryptoLocker” tölegli programma üpjünçiliginiň iň gowy mysalydyr. 2013-nji ýylda çykaryldy.

Işiňizi zyýanly programmalardan goramak

Işiňiz zyýanly programma üpjünçiliginiň howpundan goralmagy üçin aşakdakylary ýerine ýetiriň:

1. Kompýuterleriňiziň antiwirusyny täzeläň. Elbetde, wirusa garşy programma gurmak hökman bir zat, ýöne programma dörediji tarapyndan iň soňky wersiýamy? Täzelendi? Zyýanly programma üpjünçiligi aýratynlygy barmy?

2. Hakyky operasiýa ulgamyny, kanuny programmalary we programma üpjünçiligini ulanyň. “Döwülen” operasiýa ulgamlaryny, programma üpjünçiligini we programmalary gurup, burçlary kesmäň. Hakyky programma üpjünçiligini satyn alyň ýa-da abuna ýazylyň. Gorag diwarynyň açykdygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.

3. Parol syýasatyny dörediň we ýerine ýetiriň - parol dolandyryjylaryny synap görüň ýa-da alfa sanlary we ýörite nyşanlary bilen çaklamak kyn parollary ulanyp başlaň.

4. Mümkinçilikleri ulanmaň - howp abanmazlyk üçin, işgäri täzeden işe alnanda ýa-da meýletin işden çykanda tory üýtgediň. Şeýdip, nägilelik bildirýän işgär sizi bulaşdyryp bilmez.

5. Işgärleriňize bilim beriň - şübheli baglanyşyklary we goşundylary basmaýandyklaryna ýa-da gurmajakdygyna göz ýetiriň. Göçürilen programmalaryň hemmesini wirusa garşy programma arkaly işlediň.